Medjugorje

Pomogła Ci jakaś modlitwa? Któryś ze Świętych jest Ci szczególnie bliski?...

Moderator: Moderatorzy

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 23 wrz 2018, 11:01

W czwartek 20.września w wiedeńskiej katedrze miało miejsce nabożeństwo z udziałem Widzącego Ivana , abp. H. Hosera i abp. Christopha Schönborna. W spotkaniu było obecnych tysiące wiernych, katedra byłą wypełniona do ostatniego miejsca. W czasie spotkania po modlitwie o pokój Ivan miał objawienie M. Bożej. Matka Boża wezwała do świętości w rodzinach.
http://www.gebetsaktion.at/aktuelles/fr ... ephansdom/
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 23 wrz 2018, 19:06

Abp Hoser: Medjugorie to dziś duchowe płuca Europy
https://www.gosc.pl/doc/5021662.Abp-Hos ... uca-Europy
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 24 wrz 2018, 16:50

Jeżeli będę wierny Bogu, i jeżeli będę wierny sobie, to w konsekwencji będę w stanie być wierny Pauli (żonie)
Mówi ojciec 14 dzieci (w tym 6 adoptowanych)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... RP2YxzTdo0
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 25 wrz 2018, 23:09

Orędzie, 25. września 2018

„Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również wy poprzez moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów. Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście na moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest [za] późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie jeśli Jemu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 25 wrz 2018, 23:15

II cześć homilii abp. H. Hosera wygłoszonej w czasie Mszy Św. w kościele św. Jakuba w Medjugorje 24 września 2018 roku

Tekst angielski za MaryTV- tłumaczyłam za pomocą tłumacza GOOGLE , jeśli ktoś by znal dobrze angielski to proszę poprawić


Our Church has been endangered. It is in trouble, not just from the outside because of persecution (though Christianity today is the most persecuted religion in the whole world). But there is other trouble, which is the inner crisis of the Church. This is the trouble that comes from the lack of faith in lay people, priests and bishops. It is those who have lost the light on their way. And they allow deeds and terrible, horrible sins. The greatest sins of these people is when they are silent. When they silently agree to something and they fall from the Church. Holy Fathers John Paul II and Benedict XVI said that people live as though God does not exist at all. If they have not been lit with the source of Light, then they will be in darkness. And this trouble in which the Church finds itself, is a challenge for us and also a possibility. A possibility that we can come back to the authenticity of the Church.

Nasz Kościół został zagrożony. Ma kłopoty, nie tylko z zewnątrz z powodu prześladowań (chociaż chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią na całym świecie). Ale jest jeszcze inny problem, który jest wewnętrznym kryzysem Kościoła. Na tym polega problem braku wiary wśród świeckich, kapłanów i biskupów. To ci, którzy stracili światło na swojej drodze. I dopuszczają się czynów i strasznych, strasznych grzechów. Największymi grzechami tych ludzi są milczący. Kiedy milcząco zgadzają się na coś i spadają z Kościoła. Ojcowie święci Jan Paweł II i Benedykt XVI mówili, że ludzie żyją tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Jeśli nie zostaną oświetleni źródłem Światła, wtedy będą w ciemności. I ten problem, w którym znajduje się Kościół, jest wyzwaniem dla nas, a także możliwością. Możliwość, że możemy powrócić do autentyczności Kościoła.

You know that the human body is made of cells. Cells make up our body. Each one of us, each faithful, is a cell of the Mystical Body of Christ. And we make that Mystical Body of Christ that has been immersed in Mankind. If the cells are healthy, then the body will be healthy too. We need to be living cells of the Mystical Body that lives the fullness of life.

Wiesz, że ludzkie ciało składa się z komórek. Komórki tworzą nasze ciało. Każdy z nas, każdy wierny, jest komórką Mistycznego Ciała Chrystusa. I my tworzymy to Mistyczne Ciało Chrystusa, które zostało zanurzone w Ludzkości. Jeśli komórki są zdrowe, organizm również będzie zdrowy. Musimy być żywymi komórkami Mistycznego Ciała, które żyje pełnią życia.

The Church of Jesus Christ is the universal family from all over the world. Medjugorje has become an image of the universality of the Church. I think that pilgrims who are coming here come from about 100 countries. We had the beautiful Youth Festival here in August. And there were young people from 72 countries of the world. That is how our Medjugorje family needs to be spread all over the world so it will be universally present all over the world.

Kościół Jezusa Chrystusa jest powszechną rodziną z całego świata. Medziugorje stało się obrazem powszechności Kościoła. Myślę, że pielgrzymi, którzy tu przybywają, pochodzą z około 100 krajów. W sierpniu mieliśmy piękny Festiwal Młodzieży. I byli młodzi ludzie z 72 krajów świata. W ten sposób nasza rodzina Medjugorje musi rozprzestrzeniać się po całym świecie, aby była powszechnie obecna na całym świecie.

Our Queen, our Mother, she is our leader. She leads us on the way of the Light. She is very close to each one of us. She follows us, she gives us guidelines of what to do, she leads us to Christ. You can express this Marian spirituality when you pray before her statue (on Apparition Hill), when you climb Cross Mountain where Jesus gave His life for us, when you pray before the Risen Christ statue, and when you come down to the doors of the Church, that was born from the side of Christ, from His pierced side.

Nasza Królowo, nasza Matka, ona jest naszym przywódcą. Ona prowadzi nas na drodze Światła. Jest bardzo blisko każdego z nas. Podąża za nami, daje nam wskazówki, co robić, prowadzi nas do Chrystusa. Możesz wyrazić tę duchowość maryjną, kiedy modlisz się przed jej statuą (na Górze Objawień), kiedy wspinasz się na Krzyżową Górę, gdzie Jezus oddał za nas swoje życie, kiedy modlisz się przed posągiem zmartwychwstałego Chrystusa, i kiedy zejdziesz do drzwi Kościół, który narodził się ze strony Chrystusa, z Jego przebitego boku.

We can see the Church is the New Eve who was born from the New Adam. The personification of the New Eve is the Blessed Virgin Mary, who is the Mother of the Church. The New Adam is Jesus Christ, who is the Head of the Church. So let's be proud that we are Christians. Let us come to the source of Light, to the source of Life. In that way we will help in the crisis of the Church. Medjugorje has become a place where this renewal of the Church takes place, where the Resurrection of the Church takes place.

Możemy zobaczyć, że Kościół jest Nową Ewą, która narodziła się z Nowego Adama. Uosobieniem Nowej Ewy jest Najświętsza Maryja Panna, która jest Matką Kościoła. Nowy Adam to Jezus Chrystus, który jest Głową Kościoła. Więc bądźmy dumni, że jesteśmy chrześcijanami. Przejdźmy do źródła Światła, do źródła Życia. W ten sposób pomożemy w kryzysie Kościoła. Medziugorje stało się miejscem, w którym dokonuje się odnowienie Kościoła, w którym ma miejsce Zmartwychwstanie Kościoła


Let us continue in that way of life in the Light and let us follow Him, He who is never silent. Amen.

Kontynuujmy w ten sposób życia w Świetle i podążajmy za Nim, który nigdy nie milczy. Amen.
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 27 wrz 2018, 7:45

Drogie dzieci!

Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy.

Dziatki, módlcie się, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść.

Nieście dobrą nowinę bądźcie ludźmi nadziei.

Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości.

Dziatki, wszystkim będziecie i [wszystko] zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą,
na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu.

Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 listopada 2014)
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 28 wrz 2018, 21:43

Wywiad Radio Pallotti z abp. H. Hoserem w Medjugorje
https://www.facebook.com/pallottifm/vid ... 464069196/
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 28 wrz 2018, 21:45

Drogie dzieci!
Wzywam was do całkowitego oddania się Bogu. Módlcie się, dziatki, żeby szatan nie potrząsał
wami jak wiatr gałęziami. Bądźcie mocni w Bogu. Pragnę, aby poprzez was świat poznał Boga
radości. Swoim życiem dawajcie świadectwo Bożej radości. Nie martwcie się i nie lękajcie. Bóg
wam pomoże i wskaże drogę. Pragnę, byście wszystkich kochali moją miłością: dobrych i złych.
Tylko w ten sposób miłość będzie mogła zapanować na świecie. Dziatki należycie do mnie.
Kocham was i pragnę, byście mnie zawierzyli, abym mogła prowadzić was do Boga. Módlcie
się bez przerwy, aby szatan nie mógł was wykorzystać. Módlcie się, byście mogli poznać, że
jesteście moimi. Błogosławię was błogosławieństwem radości.
Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.
(25 maja 1988)
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 29 wrz 2018, 19:28

Drogie dzieci!
Jestem z wami i dziś prowadzę was do zbawienia. Wasza dusza jest niespokojna, bo
duch jest słaby i zmęczony wszystkimi ziemskimi sprawami. Dziatki, módlcie się do
Ducha Świętego, aby On was przemienił i wypełnił siłą wiary i nadziei, abyście byli silni
w walce ze złem. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 kwietnia 2015)
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 02 paź 2018, 20:44

Dzisiejsze Orędzie Matki Bożej dane Mirjanie Soldo - 2 października 2018 r.

„Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni, nie tracili nadziei, ponieważ nawet najmniejsze dobro, nawet najmniejszy znak miłości pokonuje coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, słuchajcie mnie, aby dobro zwyciężyło, abyście poznali miłość Mojego Syna. To jest największe szczęście – ręce Mojego Syna, które was obejmują, Tego, który kocha duszę, Tego, który oddał się za was i zawsze na nowo daje Siebie w Eucharystii, Tego, który ma słowa życia wiecznego. Poznać Jego miłość i iść Jego śladami oznacza posiadać bogactwa duchowości. To jest bogactwo, które daje dobre uczucia i wszędzie widzi miłość oraz dobroć. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, bądźcie jak promienie słońca, które ciepłem miłości Mojego Syna ogrzewają wszystkich dookoła. Moje dzieci, świat potrzebuje apostołów miłości, świat potrzebuje wielu modlitw, ale modlitw wypowiedzianych sercem i duszą, a nie tylko ustami. Moje dzieci, dążcie do świętości, ale w pokorze, w pokorze, która pozwala Mojemu Synowi czynić poprzez was to, czego On pragnie. Moje dzieci, wasze modlitwy, wasze słowa, myśli i czyny, wszystko to otwiera lub zamyka wam drzwi do Królestwa Niebieskiego. Mój Syn wskazał wam drogę i dał wam nadzieję, a ja was pocieszam i dodaję wam odwagi. Ponieważ, moje dzieci, poznałam ból, ale miałam wiarę i nadzieję. Teraz mam w nagrodę życie w Królestwie Mojego Syna. Dlatego słuchajcie mnie, miejcie odwagę i [nigdy] w tym nie ustawajcie. Dziękuję wam”.

Moment widzenia Matki Bożej
https://marytv.tv/mirjanas-apparition/
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 05 paź 2018, 23:08

Dzisiejsze kazanie - w święto św. s. Faustyny
tłumaczenie za pomocą tłumacza google, fragment z Dzienniczka s. Faustyny oryginalny, tekst angielski ze strony Marytv

The Eucharist is the heart of faith!
Eucharystia jest sercem wiary!
(c)Anthony Zubac

"Dear children, I am calling you to be courageous and to not grow weary..." (October 2, 2018)

"Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni i nie męczyli się ..." (2 października 2018 r.)

Our Lady knows that of on our own steam, we have only limited courage and minimal strength. She also did not have superhuman strength or courage. We creatures are limited. But there is a source of strength, a source of faith so powerful that nothing can overcome it. There is One who has unlimited courage and strength. And He is our Savior, the One who died for us and Who lives for us and with us now. Jesus!!

Matka Boża wie, że z własnej pary mamy tylko ograniczoną odwagę i minimalną siłę. Nie miała też nadludzkiej siły ani odwagi. My, stworzenia, są ograniczone. Ale jest źródło siły, źródło wiary tak potężne, że nic nie może go pokonać. Jest Ten, który ma nieograniczoną odwagę i siłę. On jest naszym Zbawicielem, Ten, który umarł za nas i Który żyje dla nas i dla nas teraz. Jezus!!

Our Lady lived in complete union with Jesus, and she found her strength in Him. The Saints also found that strength, as they grew in union with Jesus. St. Faustina, whose feast day it is today, lived completely on the love of Jesus, and His presence in her life. She wrote in her diary about the wonderful strength she received from Jesus:

Matka Boża żyła w całkowitym zjednoczeniu z Jezusem i znalazła w sobie siłę. Święci także znaleźli tę siłę, gdy wzrastali w jedności z Jezusem. Święta Faustyna, której dzień dzisiejszy jest dzisiaj, żyła całkowicie z miłości do Jezusa i Jego obecności w swoim życiu. W swoim dzienniku napisała o wspaniałej sile, jaką otrzymała od Jezusa:


Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją — wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności. O Panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja otrzymała zdolność poznania Ciebie, jest ustawiczną walką, i to coraz zaciętszą. Każdego poranku w czasie rozmyślania gotuję się do walki na cały dzień, a Komunia św. jest mi zapewnieniem, że zwyciężę, i tak bywa. Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii św. Ten Chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie — jest Eucharystia.
Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia; nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał. (Dzienniczek s. Faustyny 91)

[/b]
It is the Eucharistic Lord Jesus who was the secret to St. Faustina's strength and courage to carry on the mission of Divine Mercy. Jesus in the Eucharist sustained her, minute by minute. We are given the very same Jesus, present in the Eucharist at Holy Communion. And He wants to sustain and strengthen us, giving us courage every day. Our Lady has told us much about this gift of strength and love that awaits us in our reception of Jesus:

To Chrystusowy Pan Eucharystyczny był tajemnicą siły i odwagi świętej Faustyny, aby realizować misję Bożego Miłosierdzia. Jezus w Eucharystii podtrzymywał ją, minuta po minucie. Otrzymujemy tego samego Jezusa, obecnego w Eucharystii podczas Komunii Świętej. On chce nas podtrzymywać i wzmacniać, dając nam odwagę każdego dnia. Matka Boża powiedziała nam wiele o tym darze siły i miłości, który czeka nas w naszym przyjściu Jezusa:

"If receiving my Son in the Eucharist is the center of your life then do not be afraid, you can do everything." (June 2, 2012)

"Jeśli przyjmowanie mojego Syna w Eucharystii jest centrum twojego życia, nie bój się, możesz wszystko." (2 czerwca 2012 r.)

"The Church needs apostles who by living the Eucharist with the heart do great works; it needs you, my apostles of love. My children, from the very beginning the Church was persecuted and betrayed, but day by day it grew. It is indestructible because my Son gave it a heart - the Eucharist, and the light of His resurrection shone and will continue to shine upon it. Therefore, do not be afraid." (December 2, 2015)

"Kościół potrzebuje apostołów, którzy żyjąc Eucharystią z sercem robią wielkie dzieła, potrzebuje was, moi apostołowie miłości, moje dzieci, od samego początku Kościół był prześladowany i zdradzany, ale z dnia na dzień wzrastał, jest niezniszczalny ponieważ mój Syn dał mu serce - Eucharystia i światło Jego zmartwychwstania świeciły i będą świeciły nad nią, dlatego nie lękajcie się ". (2 grudnia 2015 r.)

"Do not forget that in the Eucharist, which is the heart of faith, my Son is always with you. He comes to you and breaks bread with you; because, my children, for your sake He died, He resurrected and is coming anew." (May 2, 2016)

"Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami, przychodzi do was i łamie z wami chleb, ponieważ moje dzieci, ze względu na was, umarł, zmartwychwstał i przychodzi od nowa . " (2 maja 2016 r.)

"But, my children, do not forget that the Eucharist is the heart of faith. This is my Son who feeds you with His Body and strengthens you with His Blood. This is a miracle of love: my Son who always comes anew, alive, to bring life back to souls." (May 2, 2018)

"Ale, moje dzieci, nie zapominajcie, że Eucharystia jest sercem wiary, to jest mój Syn, który karmi was Swoim Ciałem i wzmacnia was Swoją Krwią, to jest cud miłości: Mój Syn, który zawsze przychodzi od nowa, żywy , aby przywrócić życie duszom. " (2 maja 2018 r.)

Here in Medjugorje, the Eucharist is the center of everything. Our Lady has built a beautiful place of prayer, centered on her Son. I am headed to Eucharistic Adoration right now, where I will pray for all of you. The answer to all the troubles in our time is found in Adoration of Jesus, and reception of Jesus in Holy Communion! We have the key!!! Let's rejoice!!

Tu, w Medziugorju, Eucharystia jest centrum wszystkiego. Matka Boża zbudowała piękne miejsce modlitwy, skupione na swoim Synu. Zmierzam teraz do Adoracji Eucharystii, gdzie będę się modlił za was wszystkich. Odpowiedź na wszystkie problemy naszych czasów znajduje się w adoracji Jezusa i przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej! Mamy klucz !!! Cieszmy się !!
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 13 paź 2018, 22:39

Z przykrością informujemy, że V MLADIFEST - Festiwal Młodych w Polsce zaplanowany w dniach 27-28.10.2018 nie odbędzie się w tym roku ze względów organizacyjnych nie zależnych od nas.

Fundacja Divine Mercy
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 13 paź 2018, 22:59

Proboszcz opowiada m.in. o swoim nawróceniu.
Kolejny wywiad z Medjugorje
https://www.youtube.com/watch?v=FEzF_V1Oo9s
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 13 paź 2018, 23:09

Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób
będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie
się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci,
wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem,
który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo
jestem z wami. Pragnę was nauczyć modlić się.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(12 czerwca 1986)
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

tereska
Posty: 577
Rejestracja: 05 lut 2017, 10:07
Jestem: w trakcie rozwodu
Płeć: Kobieta

Re: Medjugorje

Post autor: tereska » 13 paź 2018, 23:12

Cała rodzina przeżyła w Medjugorju nawrócenie serca
https://www.youtube.com/watch?v=Kzl_L4MTzs0
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II, ( Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas mszy św. na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979.)

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości